Liên kết website

Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

04/10/2010

Nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nội dung của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí Thư, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010, trong đó tập trung làm rõ những nội dung như:

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Việc tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, bộ phận pháp chế, bộ phận phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; tình hình đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo của chính quyền; sự phối hợp thực hiện của các tổ chức, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; việc ban hành các văn bản của đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị, các cuộc thi, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; thống kê, đánh giá hiệu quả của tủ sách pháp luật, hoạt động của các câu lạc bộ để tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của ngành đã triển khai trong năm 2010.

            Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu rõ, cần đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đánh giá nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, chiến sỹ trong các cơ quan đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân; tác động của việc phổ biến, giáo dục pháp luật đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và của cơ quan, đơn vị; tình trạng và mức độ tăng, giảm của các hành vi vi phạm pháp luật, tình hình tội phạm… Hội đồng cũng nhấn mạnh việc đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải thể hiện số liệu trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự… và so sánh với cùng kỳ năm 2009.

            Phương pháp kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị tiến hành tự kiểm tra công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo kết quả về Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh; các thành viên Hội đồng tiến hành kiểm tra đối với ngành, đơn vị, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách; Hội đồng thành lập các đoàn kiểm tra và trực tiếp kiểm tra đối với các đơn vị: Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Sở Công nghiệp, UBND thị xã Phú Thọ, UBND huyện Thanh Ba, UBND huyện Phù Ninh, UBND huyện Thanh Sơn, Trường Cao đẳng Kinh tế và Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ, Trường THPT Việt Trì, Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ, Trường Đại học Hùng Vương. Việc tự kiểm tra được tiến hành thường xuyên. Các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành việc kiểm tra trong tháng 10/2010. Chậm nhất đến hết ngày 25/10/2010, các Đoàn kiểm tra hoàn thành việc kiểm tra. Ngoài ra, cơ quan Thường trực - Sở Tư pháp sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị Sở, ngành của tỉnh và UBND huyện, thành, thị.

            Các đơn vị được kiểm tra; các Sở, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thành, thị; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 về Sở Tư pháp trước ngày 30/10/2010 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ.

Bùi Thị Loan
Các tin đã đưa ngày: