Liên kết website

Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

20/09/2010

Nhằm tập trung đánh giá tình hình quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị, địa phương; Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2010.

 

Hoạt động kiểm tra của tỉnh tập trung đánh giá các nội dung sau: quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL như: Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 25/6/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012; Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008-2012;…

            Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra ở đơn vị, địa phương; tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh. Sáu tiểu ban của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh trực tiếp kiểm tra tại một số đơn vị, địa phương bao gồm:

            Tiểu ban 1: Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Hương Sơn và thành phố Hà Tĩnh.

            Tiểu ban 2: Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện Cẩm Xuyên và huyện Lộc Hà.

            Tiểu ban 3: Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Khê.

            Tiểu ban 4: Sở Khoa học và Công nghệ, Tòa án nhân dân tỉnh, huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân.

            Tiểu ban 5: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Giao thông và vận tải, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và huyện Thạch Hà.

            Tiểu ban 6: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thị xã Hồng Lĩnh và huyện Vũ Quang.

            Tại mỗi địa điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL hoặc lãnh đạo đơn vị để nghe báo cáo và kiểm tra các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác PBGDPL.

            Việc kiểm tra và tự kiểm tra của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã được thực hiện từ 25/9/2010, chậm nhất đến hết ngày 15/10/2010. Đối với đoàn của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh bắt đầu từ 20/10/2010 chậm nhất tính hết ngày 15/11/2010 phải hoàn thành và gửi báo cáo về Sở Tư pháp tỉnh.

Bùi Thị Loan
Các tin đã đưa ngày: