Liên kết website

Kế hoạch tổng kết 5 năm (2005-2010) Chương trình hành động về phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố Hải Phòng

08/09/2010

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 theo tinh thần Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Chương trình) và Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổng kết như sau:

 

Về mục đích, yêu cầu: Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình và các Đề án; rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, xác định việc tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; đánh giá khách quan, phản ánh đúng thực tế triển khai thực hiện Chương trình, Đề án.

            Về nội dung tổng kết, Kế hoạch nhấn mạnh tập trung vào các nội dung: công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; kết quả và nguyên nhân đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình, Đề án; những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Đề án; các kiến nghị, đề xuất nhằm duy trì, phát huy kết quả đạt được từ việc thực hiện Chương trình, Đề án và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tiếp theo; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình, Đề án.

            Về tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị chủ trì thực hiện các Đề án tổ chức tổng kết cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, báo cáo kết quả tổng kết về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (Sở Tư pháp) trước ngày 15/9/2010 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình Trung ương.

Bùi Thị Loan
Các tin đã đưa ngày: