Liên kết website

Quảng Bình ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

08/10/2010

Nhằm đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

 

Theo đó, Kế hoạch tập trung kiểm tra các nội dung sau:

            Kiểm tra tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, địa phương.

            Kiểm tra việc bố trí cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (số lượng, chất lượng, sổ buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật…).

            Kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên như: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 07/6/2004 của Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 22/3/2005 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

            Kiểm tra kết quả thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật như: việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của sở, ban ngành, đoàn thể được kiểm tra; văn bản liên quan đến đời sống, sinh hoạt và lao động của các cán bộ và thành viên của đơn vị mình; các văn bản gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội… Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và kinh phí phục vụ công tác (nguồn kinh phí, tổng số kinh phí…)

            Các đơn vị, địa phương được kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, địa phương năm 2010 cho đoàn kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra thực tế. Thời gian kiểm tra từ ngày 15 - 30/10/2010. Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng các đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra cho Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và thông báo cho địa phương, đơn vị kiểm tra được biết. Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại phiên họp gần nhất.

Bùi Thị Loan
Các tin đã đưa ngày: