Liên kết website

An Giang: Ban hành kế hoạch phối hợp bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho thành viên MTTQ cấp xã

12/11/2010

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 - ĐA/UBND ngày 16/06/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2015 và Chương trình phối hợp số 08/CTPH ngày 04/3/2010 giữa Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 03/11/2010, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 31/KHPH về bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho thành viên MTTQ cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này nhằm nâng cao kỹ năng hòa giải cho đội ngũ cán bộ là thành viên MTTQ cấp xã, từng bước nâng cao hiệu quả trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng. Kế hoạch đặt ra yêu cầu nội dung bồi dưỡng phải gắn liền với thực tiễn, phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp thu, tập trung bồi dưỡng các nội dung liên quan tới pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, pháp luật đất đai, nhà ở và pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Các tin đã đưa ngày: