Liên kết website

Bình Thuận: Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

12/10/2010

Với mục đích nắm bắt tình hình hoạt động của công tác PGGDPL ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngày 30 tháng 09 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch số 4604/KH-UBND về kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2010.

 

Hoạt động kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác PBGDPL; kết quả thực hiện các văn bản trên tại các Sở, ngành và cơ sở trên toàn tỉnh ( việc tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn công tác PBGDPL; việc củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của Hội đồng PHCTPBGDPL; lực lượng làm công tác PBGDPL, nội dung pháp luật được phổ biến; các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai, trong đó tập trung đánh giá các hình thức pháp luật mới, có hiệu quả…); đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác PBGDPL tại địa phương qua đó, đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh thành lập 03 đoàn trực tiếp kiểm tra tại các địa phương. Trong đó, Đoàn 1 do Sở Tư pháp chủ trì sẽ kiểm tra tại thị xã LaGi; đoàn 2 do Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì sẽ kiếm tra tại huyện Bắc Bình; đoàn 3 do Công an tỉnh chủ trì sẽ kiểm tra tại huyện Đức Linh. Thời gian kiểm tra từ 20/10/2010-20/11/2010.

Hoạt động tự kiểm tra sẽ được tiến hành tại các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý và thành phố Phan Thiết. Các đơn vị này chủ động tiến hành kiểm tra tại địa phương mình và gửi báo cáo kết quả hoạt động về Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận trước ngày 5/11/2010.

Đinh Quỳnh Mây

Các tin đã đưa ngày: