Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình: Tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy

06/12/2010

Thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010 và Chương trình hành động số 26-CT/TU ngày 16/6/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đấu tranh phòng, chống ma túy với kết quả đạt được cụ thể như sau:

Về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Sở Tư pháp đã rà soát hệ thống hóa 148 văn bản (trong đó có 50 quyết định, 98 chỉ thị) do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/7/1989 đến 31/10/2010 liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em và các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an. Qua đó, đã có 63 văn bản hết hiệu lực, 85 văn bản còn hiệu lực. Về công tác tuyên truyền, PBGDPL và trợ giúp pháp lý: Sở Tư pháp đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thông qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị triển khai công tác tư pháp và các cuộc họp giao ban, sinh hoạt các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan - qua đó thường xuyên giáo dục động viên cán bộ, công chức, viên chức và gia đình cán bộ, công chức, viên chức của ngành thực hiện việc ký cam kết tích cực phòng, chống và không tham gia vào các tệ nạn ma túy; đồng thời xem đó là tiêu chí đánh giá, bình xét cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của ngành. Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật và cán bộ Tư pháp cấp huyện; tăng cường sự phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện việc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và ma túy; hỗ trợ cho xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa một số sách pháp luật trong đó có Bộ Luật Hình sự; Luật Phòng, chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em… Ngoài ra, Sở cũng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và ma túy trên Bản tin Tư pháp và cấp phát tờ gấp. Trong năm 2010, Sở đã in ấn xuất bản và cấp phát 4.300 cuốn Bản tin Tư pháp cho các đối tượng có liên quan nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL nói chung, trong đó có tuyên truyền về lĩnh vực phòng, chống tội phạm và ma túy. In ấn và phát hành miễn phí 35.000 tờ gấp về tìm hiểu Một số quy định của pháp luật về Luật Lý lịch Tư pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Công chức cho các đối tượng có liên quan; cấp phát 1.400 cuốn tạp chí Dân chủ và pháp luật chuyên đề về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở tỉnh; cấp phát 166 cuốn Hỗ trợ kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ tư pháp và công an xã, phường, thị trấn… Trên cơ sở kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm và ma túy do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/1989 đến 31/10/2010, Sở tiếp tục tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản cần sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy và các văn bản pháp luật có liên quan; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt công tác PBGDPL trong lĩnh vực này. Bùi Thị Loan.
Các tin đã đưa ngày: