Liên kết website

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin

16/03/2020

Để tiếp tục thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin được thống nhất, có hiệu quả trong thời gian tới; ngày 13/3/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1291/UBND-NCTCD về việc tăng cường tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật, gồm:  Luật Tiếp cận thông tin; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1599/UBND-NC ngày 23/4/2018 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng hình thức thiết thực, phù hợp;
2. Bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, trên địa bàn thuộc tỉnh;
3. Công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định;
4. Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.
Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người đang sinh sống ở khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát xã hội trong việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn./.
Các tin đã đưa ngày: