Liên kết website

Quảng Bình: Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trong năm 2020

16/03/2020

Ngày 10/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trong năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu việc thực hiện, phối hợp với Bộ Tư pháp trong biên soạn, phát hành Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, tài liệu hỗ trợ, tham khảo dành cho hòa giải viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Bộ tài liệu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp sau khi Bộ Tư pháp ban hành; tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện. Bên cạnh đó, hướng dẫn và hỗ trợ nguồn lực cho địa phương thực hiện chỉ đạo điểm; huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên và báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điểm năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; tham mưu thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và tổ chức tôn vinh, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở.
Mặt khác, UBND cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia hòa giải viên ở cơ sở; tiến hành bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở. Ngoài ra, mỗi địa phương lựa chọn 01 đơn vị cấp xã để chỉ đạo điểm, trong đó ưu tiên các xã có vụ việc phức tạp, kéo dài, tranh chấp nhiều bên, vụ việc tranh chấp giá trị tài sản lớn, tranh chấp đất đai và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như cấp phát tài liệu; tổ chức diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm… cho hòa giải viên và các hoạt động khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: