Liên kết website

Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật đợt I năm 2020

06/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

   Ngày 01/7/2020, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật, đợt I năm 2020 với trên 100 đại biểu tham gia gồm các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật tỉnh; Cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Với thời gian hội nghị 01 ngày, triển khai 03 chuyên đề chính gồm: Kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Quán triệt, triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của  HĐND tỉnh  và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Về thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.
   Tại hội nghị, với chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Do bà Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp làm Báo cáo viên đã quán triệt, triển khai  tình hình, kết quả công triển khai thực hiện công tác PBGDPL trong thời gian qua và một số nhiệm vụ, mục tiêu công tác PBGDPL trong thời gian tới là tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Trong đó trọng tâm là tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về PBGDPL; nghiên cứu, tham mưu giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về PBGDPL; triển khai công tác PBGDPL toàn diện đến các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trong phạm vi cả nước, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL; đổi mới nội dung PBGDPL; đổi mới đa dạng hóa hình thức PBGDPL; đổi mới toàn diện công tác PBGDPL trong nhà trường; huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết trong công tác PBGDPL. Đồng thời trao đổi, hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: Kỹ năng xây dựng kế hoạch; kỹ năng tuyên truyền miệng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.... đây là vấn đề mà đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn thiếu và yếu, cần thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao.
 
   Đối với chuyên đề quán triệt, triển khai các Luật mới do Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, do các đồng chí Báo cáo viên là lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh triển khai. Đây là các văn bản pháp luật, có liên quan trực tiếp đến đời sống của cán bộ và nhân dân, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

   Sau hội nghị, Theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, các đồng chí Báo cáo viên tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình tổ chức quán triệt triển khai trong CBCCVC trong cơ quan để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân và thực hiện nhiệm vụ Báo cáo viên hỗ trợ cấp huyện triển khai theo phân công của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh./.
Dương Công Luyện
Các tin đã đưa ngày: