Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020

07/07/2020

Ngày 06/7/2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1755/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 7/2020.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân những nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tuyên truyền nội dung, kết quả của kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó tập trung tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; tuyên truyền rộng rãi các nội dung quan trọng trước, trong và sau kỳ họp; phản ánh hoạt động của HĐND tỉnh; những đề xuất, kỳ vọng của cử tri tới kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Cùng với đó Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Mặt khác, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” theo Kế hoạch số 81/KH-BCĐ ngày 30/6/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020.

Ngoài ra, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 1364/UBND-NC ngày 17/08/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: