Liên kết website

Kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông

21/07/2020

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An do đồng chí Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các đơn vị cấp xã và kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cấp huyện, Đoàn có buổi làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Chủ tịch, công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông. Đặc biệt, tại các buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá và cách thức xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương nơi Đoàn công tác đến kiểm tra đã quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND các xã, thị trấn đều tổ chức tự đánh giá và xây dựng báo cáo hàng năm gửi UBND huyện xem xét, quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Kỳ Sơn và huyện Con Cuông còn một số khó khăn, tồn tại như: việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của cấp huyện đối với cấp xã đôi lúc chưa sát sao; chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; một số đơn vị cấp xã còn lúng túng trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ; hồ sơ chưa sắp xếp theo từng tiêu chí, còn thiếu tài liệu kiểm chứng. Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa chưa đảm bảo theo quy định. Báo cáo kết quả của cấp xã còn sơ sài. Chưa có sự phân công cụ thể cho công chức cấp xã đảm nhiệm rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu. Kinh phí phục vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế.

Trên cơ sở nắm bắt kết quả triển khai, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận, định hướng các nội dung nhiệm vụ cụ thể để các địa phương tiếp tục triển khai công tác này có hiệu quả hơn trong thời gian tới./.
Các tin đã đưa ngày: