Liên kết website

Vĩnh Phúc: Tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

14/08/2020

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, ngày 10/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

Theo nội dung Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tổ chức phổ biến Kết luận số 80-KL/TW và các văn bản chỉ đạo về công tác PBGDPL của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; (2) Tiếp tục hoàn thiện các thể chế, chính sách về PBGDPL; củng cố, kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; xây dựng, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL có chất lượng; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở; giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật; các biên tập viên, phóng viên chuyên đề pháp luật, huy động các luật sư, luật gia tham gia PBGDPL; (3) Triển khai công tác PBGDPL hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới; đổi mới nội dung PBGDPL theo hướng bám sát yêu cầu quản lý nhà nước, địa bàn, đối tượng cụ thể; thực hiện thông tin đầy đủ ngay từ khâu soạn thảo văn bản đối với các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, vấn đề được xã hội quan tâm để tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật; (4) Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác PBGDPL; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với từng chủ đề; đổi mới công tác PBGDPL trong nhà trường; đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhóm đối tượng đặc thù. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội này.
Phan Bích
Các tin đã đưa ngày: