Liên kết website

Sở Tư pháp Quảng Bình hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh

01/09/2020

Để tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 31/8/2020, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2300/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 03 như sau: 

Về đối tượng thực hiện đánh giá: Các Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Về thời điểm thực hiện đánh giá:
- Kỳ đánh giá: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 03: Việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác PBGDPL được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31 tháng 12 năm 2018”. Vì vậy, thời điểm ấn định thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, chấm điểm xếp loại kỳ đánh giá lần đầu của Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được tính từ ngày 31/12/2018 đến ngày 31/12/2020.

- Thực hiện đánh giá hàng năm: Theo khoản 3 Điều 10 của Thông tư số 03 thì Hằng năm, bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu thành phần quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9“lựa chọn một số lĩnh vực, địa bàn trọng điểm để tổ chức khảo sát, đánh giá, chấm điểm đối với nhóm tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Điều 8 Thông tư này. Căn cứ kết quả tự đánh giá, chấm điểm và mức độ đạt được để đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao điểm số đối với chỉ tiêu, tiêu chí đạt điểm số thấp.

Đồng thời, ngoài thực hiện đánh giá theo kỳ (02 năm thực hiện 01 lần), hoạt động tự đánh giá sẽ thực hiện hàng năm. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện tự đánh giá như sau: Năm 2019 số liệu lấy từ ngày 31/12/2018 đến ngày 31/10/2019 và ước tính đến ngày 30/12/2019; năm 2020 số liệu lấy từ ngày 31/12/2019 đến ngày 31/10/2020 và ước tính đến ngày 30/12/2020.
ĐH
Các tin đã đưa ngày: