Liên kết website

Yên Bái: Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên giai đoạn 2020-2022

13/09/2020

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên trong các hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, ngày 03/8/2020, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên đã ký kết Chương trình phối hợp số 21/CTPH-STP-TĐTN về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên giai đoạn 2020 - 2022 (gọi chung là Chương trình phối hợp số 21).

Chương trình phối hợp số 21 đã xác định những nội dung trọng tâm để nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò của thành niên trong công tác PBGDPL, cụ thể như: Kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình xây dựng pháp luật, tổ chức các hoạt động phối hợp để lấy ý kiến rộng rãi về các dự thảo chính sách, phát luật; Phối hợp chỉ đạo, triển khai hướng dẫn ngành, tổ chức mình đẩy mạnh hoạt động PBGDPL, hình thành thói quen “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên; Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác PBGDPL, đặc biệt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin, văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua các hình thức xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn…; Phối hợp hướng dẫn thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho thanh, thiếu niên thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý; xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhóm thanh, thiếu niên yếu thế; Phối hợp tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật bằng hình thức phù hợp; Đẩy mạnh truyên truyền PBGDPL trên các mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, xây dựng các phóng sự tuyên truyền trên sóng truyền hình, các tin, bài viết đăng tải trên bản tin của hai ngành; phối hợp phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực tư pháp để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, đặc biệt là xây dựng và ra mắt mô hình “Thanh niên nói không với vi phạm pháp luật” tại huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải.

Việc ban hành Chương trình phối hợp số 21 đã tạo cơ chế phối hợp hiệu quả, phát huy tốt vai trò, thế mạnh của Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên trong quá trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: