Liên kết website

Khánh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

31/08/2020

Ngày 20/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 8577/BCĐ896 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 5570/KH-BCĐ896 ngày 08/6/2010 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân về các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung các văn bản liên quan; vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư đến lãnh đạo, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Công an tỉnh tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ này; kết quả triển khai dự án; những tập thể cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng Thông tin điện tử, các báo, đài của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, các ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua hệ thống loa phát thanh ở cơ sở, trong các buổi họp cụm, tổ dân phố, thôn, bản và sinh hoạt các tổ chức quần chúng./.
Ngô Thị Thanh Thơ
Các tin đã đưa ngày: