Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 9/2020

03/09/2020

Ngày 03/9/2020, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2333/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 9/2020.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, trong đó chú trọng tuyên truyền các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đối); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Cùng với đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về phòng, chống  dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19; vận động Nhân dân tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh với các trường hợp cố tình trốn cách ly, không chịu khai báo hoặc khai báo không trung thực.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương  tuyên truyền Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Mặt khác, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện việc đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Công văn số 2300/STP-PBGDPL ngày 31/8/2020 về việc hướng dẫn hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
Đoàn Hoà
Các tin đã đưa ngày: