Liên kết website

Đồng Tháp: Triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

16/10/2020

Thực hiện Công văn số 2679/BTP-PBGDPL ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, phát động đợt học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật rộng rãi trên địa bàn tỉnh và kịp thời triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu rõ những nội dung, nguyên tắc cơ bản của một số luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và 12 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn đã giới thiệu các văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV cho hơn 834 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp tại các điểm cầu trực tuyến.

Để giảm việc in giấy các tài liệu, Sở Tư pháp đã tổng hợp đăng tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở để các đại biểu tham dự Hội nghị chủ động tìm hiểu, nghiên cứu.

Đồng thời, sau Hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp, hiệu quả để tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi ngành, đơn vị quản lý và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đến người dân tại địa phương./.
Phạm Trần Đăng Khoa - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp
 
Các tin đã đưa ngày: