Liên kết website

Đà Nẵng tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

16/10/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) trên địa bàn thành phố, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể; Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 với các nội dung tại Công văn số 6709/UBND-STP ngày 12/10/2020.

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11). Lựa chọn nội dung pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của các luật, nghị định mới ban hành có hiệu lực năm năm 2020; các chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tại Lễ mít tinh tổng kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật
Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở, thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình; tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ, phướn…; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách pháp luật với người dân tại cơ sở, với người lao động tại doanh nghiệp trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật.
 
Về chủ đề thực hiện và khẩu hiệu tuyên truyền, UBND thành phố xác định chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, Nhân dân thành phố Đà Nẵng tích cực tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật; các cấp, các ngành chung sức đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII. Đồng thời, đưa ra các khẩu hiệu tuyên truyền: như sau:

Khẩu hiệu 1: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Khẩu hiệu 2: Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Khẩu hiệu 3: Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Khẩu hiệu 4: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thành phố Đà Nẵng tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Khẩu hiệu 5: Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 cần tổ chức thường xuyên, liên tục; đặc biệt tập trung tổ chức trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020./.
STP Thành phố Đà Nẵng

 
Các tin đã đưa ngày: