Liên kết website

Bắc Giang: Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

23/02/2021

Sở Tư pháp Bắc Giang mới đây đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; để mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các quy định của Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Các nội dung tuyên truyền, phổ biến được triển khai bằng nhiều hình thức như: biên soạn, phát hành cuốn Hỏi – đáp pháp luật, tờ gấp tuyên truyền pháp luật; xây dựng chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐHQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang; tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, lồng ghép với công tác phổ biến pháp luật về bầu cử... 
Nguồn: baophapluat.vn
Các tin đã đưa ngày: