Liên kết website

Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến giáo dục pháp luật ở Lai Châu

02/12/2021

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu triển khai hiệu quả việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3/6/2019 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch và đề án “Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021” vào ngày 26/7/2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu đã giao Sở Tư pháp Lai Châu phối hợp với các cơ quan xây dựng, vận hành, quản lý khai thác trang thông tin điện tử tổng hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu và khai thác cổng thông tin PBGDPL dùng chung toàn quốc, chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với triển khai có hiệu quả của đề án.

Trao đổi với phóng viên về công tác để thực hiện hiệu quả đề án trên, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu cho biết, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các văn bản để triển khai, thành lập trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh. Đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu xây dựng “trang thông tin điện tử PBGDPL” trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, đảm bảo vận hành theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL trên địa bàn (pbgdpl.laichau.gov.vn/).
Hiện nay, trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh đang vận hành và hoạt động thường xuyên, phát huy được hiệu quả. Từ khi hoạt động đến nay, trang thông tin PBGDPL tỉnh đã đăng tải gần 1000 tin, bài, tài liệu tuyên truyền, đề cương tuyên truyền pháp luật thu hút trên 7 triệu lượt người truy cập. Kênh thông tin này là cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL được chính xác và thống nhất. Trang thông tin điện tử được liên kết, tích hợp với cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật.
 
Qua thực hiện đề án trên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tin học cho đội ngũ công chức làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chú trọng thực hiện. Về cơ bản các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã bố trí cán bộ, công chức có đủ điều kiện trình độ tin học và cơ sở vật chất, bố trí vị trí việc làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ PBGDPL, và được tham gia các lớp tập huấn đào tạo ứng dụng công nghệ đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác PBGDPL gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện hiệu quả của đề án, phù hợp với bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển với những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử.

Giám đốc Sở Tư pháp Lai Châu nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL là một giải pháp phù hợp trong điều kiện xã hội phát triển mạnh mẽ truyền thông số. Giúp cán bộ, công chức và nhân dân dễ dàng tiếp cận với thông tin về pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ đắc lực cho công tác thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: