Liên kết website

Lâm Đồng: Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2022

23/06/2022

Hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022” bằng nhiều giải pháp phù hợp, như: Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; cung cấp tài liệu cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; rà soát, kiện toàn tổ hòa giải nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ này trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 31/10/2021, toàn tỉnh có 1.384 Tổ hòa giải với tổng số 7.963 Hòa giải viên. Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã thụ lý 2.007 vụ việc, hòa giải thành 1.482 vụ việc, đạt tỷ lệ hòa giải thành 73,8%; hòa giải không thành 498 vụ, chiếm 24,8%, số chưa giải quyết xong 27 vụ, chiếm 1,33%. Mặc dù vậy, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: Nguồn kinh phí hàng năm cho công tác hòa giải ở cơ sở còn thấp, chủ yếu là kinh phí hoạt động và chi phí thù lao; đa số hòa giải viên chưa được tập huấn về pháp luật; một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở…

Chính vì vậy, để đánh giá, nắm bắt tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cũng như kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp; phát hiện và tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 06/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 34/KH-STP về kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo Kế hoạch, tại mỗi đơn vị, địa phương Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp sẽ kiểm tra 08 nội dung sau: (1) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Đề án “Tăng cường năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn; (2) công tác phổ biến, tập huấn về hòa giải ở cơ sở; (3) công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; (4) củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, năng lực cho đội ngủ hòa giải viên; (5) là nguồn lực, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; (6) việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; (7) đánh giá toàn diện chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; những thuận lợi và khó khăn, hạn chế; những mô hình hay, cách làm hiệu quả được áp dụng; (8) đề xuất, kiến nghị để phát triển công tác HGCS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong thời gian từ ngày 20/6/2022 đến ngày 29/7/2022 tại các huyện: Lạc Dương (từ ngày 20 - 22/6/2022); thành phố Đà Lạt (từ chiều ngày 22-24/6/2022); huyện Bảo Lâm (từ ngày 11-13/7/2022); thành phố Bảo Lộc (từ chiều ngày 13-15/7/2022); huyện Đam Rông (từ ngày 25-27/7/2022); huyện Lâm Hà (từ chiều ngày 27-29/7/2022). 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
 
Các tin đã đưa ngày: