Liên kết website

Một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022

30/06/2022

Ngày 24/6/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo số 266/BC-HĐPH về kết quả hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả nổi bật.

1. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn, thực hiện hiệu quả chức năng tư vấn chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Trên cơ sở đó, ngày 28/01/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Quyết định số 06/KH-HĐPH về ban hành quy chế hoạt động của Hội động phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 07/KH-HĐPH hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Tiếp đó, ngày 14/3/2022, Hội đồng đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-HĐPH về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; kịp thời  ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; đã tư vấn cho UBND tỉnh các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của công  tác PBGDPL.[1]

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng tỉnh, 100% các huyện, thành phố đều ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL cùng cấp và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể và UBND cấp xã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và các chương trình, Đề án PBGDPL trong năm 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật được kiện toàn, củng cố
Để củng cố số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 20/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đối với 11 người với lý do chuyển công tác, nghỉ chế độ hữu trí và đồng thời, ngày 24/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, theo đó tính đến 31/5/2022 cấp tỉnh có 66 Báo cáo viên pháp luật, có trình độ từ đại học trở lên (trong đó có 26 người có trình độ Đại học luật, 16 người có trình độ Thạc sỹ Luật, 01 người có trình độ Tiến sỹ Luật, 16 người có trình độ thạc sĩ, 7 người có trình độ chuyên môn khác);

Ở cấp huyện có 207 báo cáo viên pháp luật; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã trên toàn tỉnh là 1.826 người.

Ngày 22/6/2022, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và báo cáo viên cấp huyện đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

3. Các hình thức PBGDPL được triển khai đa dạng, phong phú
Thứ nhất, PBGDPL thông qua hình thức tuyên truyền miệng:
Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền được 2.145 Hội nghị với 159.189 lượt người tham dự; trong đó các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức tuyên truyền 658 Hội nghị với 66.948 lượt người tham dự; các xã, phường, thị trấn tổ chức 682 Hội nghị với 38.818 lượt người tham dự.
Riêng Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa tổ chức 17 chuyến truyền thông tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 560 lượt người thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ hai, PBGDPL  thông qua biên soạn và phát hành tài liệu
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã biên soạn phát hành 59.570 tài liệu PBGDPL miễn phí gồm sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý. Riêng Sở Tư pháp phát hành phát hành 19.700 tài liệu PBGDPL trong đó có 16.000 tờ gấp về “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” cấp phát đến các cấp, các ngành, các địa phương và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Thái Nguyên; phát hành 2.000 cuốn "Bản tin Tư pháp" cấp phát miễn phí đến các Sở, Ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; phát hành 1.200 cuốn sách kỹ năng nghiệp vụ hòa gải ở cơ sở; Tuyên truyền một số quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Tìm hiểu Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam....

Tại cấp huyện, cấp xã trong 6 tháng đầu năm 2022, đã phát hành 80.413 tài liệu PBGDPL miễn phí như tờ rơi, tờ gấp, sổ tay pháp luật...cho các xã, phường, thị trấn và các tổ hòa giải ở cơ sở.

Thứ ba, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng
Hình thức PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trong tình hình các tháng đầu năm dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, bao gồm: Báo Thái Nguyên; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh -Truyền hình cấp huyện và mạng lưới Loa truyền thanh cơ sở; Hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các văn bản được tuyên truyền tập trung vào Hiến pháp, các Luật có hiệu lực năm năm 2021, 2022. Bên cạnh đó Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng tỉnh cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng các hình thức tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, mạng xã hội cũng như hướng dẫn phương pháp tiếp cận pháp luật qua các trang thông tin điện tử cho các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đến nhân dân. Một số cơ quan đơn vị làm tốt công tác này như:

- Công an tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vân động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đã xây dựng 200 tin, bài, 30 phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài PT-TH tỉnh, Báo Thái Nguyên...) phát hành trên 6.470 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật; tổ chức 08 Hội nghị tập huấn các văn bản QPPL mới ban hành cho trên 1.200 lượt cán bộ chủ chốt công an các đơn vị, địa phương; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 120 cơ quan, đơn vị với 5.140 người tham gia trong đó có lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy với 881 người tham gia.

- Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Đài PT-TH tỉnh mở và duy trì thường xuyên chuyên mục "Thái Nguyên với công tác dân tộc miền núi"; phối hợp với Báo Thái Nguyên mở chuyên mục "Dân tộc và phát triển" thường xuyên đưa tin bài, phản ánh thực hiện các chính sách dân tộc và kết quả thực hiện công tác dân tộc.

- Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) tỉnh triển khai đã thực hiện thường xuyên chuyên mục "Giải đáp - phổ biến pháp luật" phát sóng thường xuyên trên Đài PT-TH tỉnh (với thời lượng 01số/tuần); phối hợp với Báo Thái Nguyên duy trì thường xuyên chuyên mục "Giải đáp, phổ biến pháp luật" trên Báo Thái Nguyên, với thời lượng 02 kỳ/1 tháng.

Ngoài ra, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng vẫn tiếp tục tham mưu cho Hội đồng kịp thời đổi mới phương thức tuyên truyền thông qua tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Hòa giải ở cơ sở” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái  Nguyên; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về các lĩnh vực pháp luật các trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật, Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên với các nôi dung được biên soạn ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu các quy định pháp luật mới để người dân dễ nắm bắt, theo dõi và chia sẻ rộng rãi.

Thứ  tư, PBGDPL thông qua xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo, các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật truyền thống theo quy định của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; thực hiện xử lý đối với Tủ sách pháp luật đã được thành lập theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 100% xã đặc biệt khó khăn, các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang thực hiện duy trì tủ sách pháp luật, các xã còn lại thực hiện sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã hoặc Điểm Bưu điện văn hóa hoặc Trung tâm học tập cộng đồng.

Với những kết quả nêu trên, có thể thấy trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã huy được vai trò, trách nhiệm trong tư vấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL trên địa bàn đã được thực hiện nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các hoạt động PBGDPL được đổi phù hợp với đặc điểm, tình hình trong điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19 theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm định hướng nội dung PBGDPL đối với các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, từng bước đáp ứng nhu cầu của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 

[1] Ngày 21/01/2022, Hội đồng đã ban hành Công văn số 77/HĐPH về việc định hướng nội dung PBGDPL Quý I năm 2022; Ngày 15/4/2022, Hội đồng đã ban hành Công văn số 462/HĐPH về việc định hướng nội dung PBGDPL Quý II năm 2022; Công văn số 1715/UBND-NC ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 
Các tin đã đưa ngày: