Liên kết website

Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

28/06/2022

Nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5525/KH-UBND ngày 17/6/2022 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (ngày 9/12), ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (ngày 9/11), sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Về hình thức tuyên truyền, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của đơn vị mình để lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hấp dẫn, sáng tạo, thiết thực. Cụ thể, tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng cùng các hình thức phù hợp khác.
Cũng tại kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật, lồng ghép nội dung chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, tham mưu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ phối hợp tham mưu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 (nếu có); hướng dẫn, tham mưu lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ…
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch thực hiện trước ngày 15/7 và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về Thanh tra tỉnh trước ngày 5/12/2022 để tổng hợp.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: