Liên kết website

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”

27/06/2022

Để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây gọi là Đề án). Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1295/KH-UBND triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết/quyết định của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, quận, thị xã quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (gọi chung là dự thảo chính sách); phải triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông đối với các dự thảo chính sách trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các đối tượng là tổ chức, cá nhân, địa bàn chịu tác động trực tiếp, thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo chính sách; quá trình triển khai các hoạt động truyền thông phải tuân thủ các quy định về tiêu chí, thời điểm, yêu cầu của Đề án và bám sát thực tiễn của địa phương…

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào 06 nhóm nhiệm vụ, gồm: (1) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; (2) Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh/huyện về truyền thông dự thảo chính sách; (3) Phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; (4) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; (5) Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách; (6) Công tác kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật căn cứ nội dung, tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu thực tiễn chủ động, kịp thời thực hiện các nội dung trọng tâm như xây dựng Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách hàng năm đảm bảo thực hiện thống nhất với quy trình tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND/UBND tỉnh, cấp huyện; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội trong quá trình tổ chức hoạt động truyền thông (nếu có) để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo chính sách; xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động để đăng tải lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách theo quy định tại điểm 5 mục IV Điều 1 Quyết định 407/QĐ-TTg và kịp thời phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn và đối tượng, địa bàn cụ thể theo quy định...

Kế hoạch cũng quy định: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chính sách: Tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin sâu rộng dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đề nghị của cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chính sách, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp./.
Đại Đồng
Các tin đã đưa ngày: