Liên kết website

Hà Nam: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

31/07/2022

Thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 1800/KH-UBND ngày 15/7/2022 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đã xác định việc tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Từ năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Kế hoạch được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch đã chỉ ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện Đề án như: (i) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách; (ii) Phát huy vai trò chủ động của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trong tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; (iii) Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp về truyền thông dự thảo chính sách; (iv) Xây dựng nội dung truyền thông dự thảo chính sách và tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách; (v) Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc triển khai Kế hoạch.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: