Liên kết website

Yên Bái: Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

09/08/2022

Để triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây gọi là Đề án), ngày 04/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai Đề án nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, địa phương về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kế hoạch đã xác định phạm vi thực hiện truyền thông dự thảo chính sách đối với các dự thảo gồm 04 tiêu chí: (i) Là chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các quy định liên quan quy định phải lập, đề nghị xây dựng văn bản QPPL trước khi soạn thảo, trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định; (ii) Tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; (iii) Được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách; (iv) Chính sách có tác động trên phạm vi toàn tỉnh.
 
Đồng thời kế hoạch đã đưa ra các nội dung để triển khai thực hiện Đề án như: (i) Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án; (ii) Xây dựng kế hoạch, tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách; (iii) Tổ chức triển khai các hình thức truyền thông về dự thảo chính sách; (iv) Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện truyền thông dự thảo chính sách thông qua việc tổ chức tập huấn đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở địa phương, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh…; (v) Huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông dự thảo chính sách.

Việc triển khai này góp phần tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý, phản biện trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng văn bản QPPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm; thực hiện và phát huy dân chủ, phát huy quyền con người, quyền công dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, bố trí nguồn lực đảm bảo cho việc triển khai Kế hoạch.
Nguyễn Thùy Nhung
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: