Liên kết website

Lai Châu định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 8/2022

08/08/2022

Lai Châu là một tỉnh biên giới thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, phía bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía tây và phía tây nam giáp tỉnh Điện Biên, phía đông giáp tỉnh Lào Cai và phía đông nam giáp tỉnh Yên Bái. Đây là tỉnh có diện tích thứ 10 Việt Nam và 403,20 nghìn dân với 20 dân tộc cùng sinh sống.

Với mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp, đòi hỏi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh phải nâng cao, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Do đó, cần sự thống nhất trong công tác PBGDPL bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm. Hàng tháng, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, hình thức về PBGDPL trên địa bàn.

Ngày 26/7/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành Công văn số 16/HĐPH-STP về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2022. Theo đó, trong tháng 8 năm 2022, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu tập trung những nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

2. Tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết quả kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV.

3. Tập trung tuyên truyền nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về các Chỉ số nội dung, Chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số PAPI; những kết quả nổi bật, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt về cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh: Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới...

6. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả và từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh, thực hiện tốt thông điệp V2K (vắc xin - khẩu trang - khử khuẩn). Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà...

7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, nâng cao nhận thức của người dân.

Tỉnh Lai Châu nhấn mạnh việc phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở trong công tác PBGDPL, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở…phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.
Lê Thị Linh Trang
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: