Liên kết website

Đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là cần thiết để tăng cường quản lý nhà nước ở cấp cơ sở và đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/08/2022

Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương. Năm 2022, để triển khai thực hiện kịp thời lĩnh vực này, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2022 về công tác hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kế hoạch xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu về đổi mới công tác PBGDPL đề ra tại Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg…, trong đó có nhiệm vụ tập huấn, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong giai đoạn 2021-2025, tiêu chí thành phần về tiếp cận pháp luật không chỉ tiếp tục được kế thừa và thực hiện trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới mà còn được bổ sung mới vào Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Để hỗ trợ quán triệt, hướng dẫn triển khai đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực nhiệm nhiệm vụ này tại địa phương, sáng ngày 10/8/2021, trên cơ sở đề xuất của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tham dự, trực tiếp làm báo cáo viên tập huấn chuyên đề về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nội dung về tiếp cận pháp luật gắn với Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025.
  
Phát biểu ý kiến, đồng chí Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là cần thiết để đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước ở cấp cơ sở và phục vụ xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới thì việc tập huấn kiến thức, nghiệp vụ cho thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện và công chức Tư pháp -  Hộ tịch cấp xã rất có ý nghĩa, để đội ngũ này tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được đúng quy định.
 
Trong quá trình tập huấn, báo cáo viên pháp luật đã tập trung hướng dẫn, làm rõ các nội dung hết sức cần thiết, phục vụ công tác quản lý, tham mưu, tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/QĐ-TTg, nhất là những nội dung cơ bản và điểm mới quan trọng của các văn bản này. Đồng thời thông tin về những nội dung hướng dẫn thực hiện tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới và đô thị văn minh; tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn mới nâng cao theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Tư pháp đang hoàn thiện để ban hành, thực hiện. Báo cáo viên đã tích cực áp dụng phương pháp tập huấn cùng tham gia, tăng cường tương tác, thảo luận, qua đó giải đáp nhiều vấn đề mà địa phương cần để triển khai trên thực tế. Các đại biểu mạnh dạn phát biểu ý kiến, thảo luận sôi nổi, bày tỏ vấn đề còn băn khoăn, nêu rõ cách tiếp cận và áp dụng các quy định để thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên cũng còn có ý kiến chưa hiểu thống nhất, còn lúng túng về một số nội dung như việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ban hành và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; các nhiệm vụ và quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…; đề xuất sớm có hướng dẫn tiêu chí về huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu chí tiếp cận pháp luật của xã nông thôn mới nâng cao…
 
Trong thời gian tổ chức triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đạt tỷ lệ cao về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ 93% đến 97% và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo trách nhiệm được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND cấp tỉnh nhằm phát huy các kết quả đạt được. Cùng với Vĩnh Phúc, vừa qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã hỗ trợ báo cáo viên thực hiện tập huấn chuyên đề nêu trên tại một số địa phương (Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội…).
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: