Liên kết website

Thanh Hóa: Ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân là thước đo hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

10/08/2022

Sáng ngày 08/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDP tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021.
 
Theo báo cáo kết quả hoạt động công tác PBGDPL trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời tư vấn giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ đạo công tác PBGDPL hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các cơ quan thành viên của Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện luôn bám sát chương trình PBGDPL của Chính phủ, Bộ Tư pháp, của tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; tư vấn chỉ đạo, hướng dẫn chuyển hướng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để triển khai công tác PBGDPL tại các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố đã phát huy triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, định hướng chuyển đổi số trong công tác này.
 
Các hình thức PBGDPL được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng, địa bàn, như: Tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trong đó chú trọng hình thức thi trực tuyến; biên soạn, phát hành tài liệu, xây dựng bản tin, chương trình, phóng sự pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tư vấn pháp luật, các phiên tòa xét xử… Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh đã tổ chức 9.446 hội nghị cho hơn 660.000 lượt người tham gia; tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 6.500 lượt người tham gia; cấp phát hơn 616.000 tài liệu tuyên truyền PBGDPL…
 
Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực chủ động tham mưu tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các chính sách về phòng chống dịch, các đề án, kế hoạch PBGDPL… phục vụ các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động hơn trong việc tăng cường thời lượng, chất lượng chuyên mục, tin bài PBGDPL. Đội ngũ làm công tác PBGDPL từ cơ sở đến cấp tỉnh đã được rà soát, củng cố, kiện toàn, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn theo định kỳ đảm bảo chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 130 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 592 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 6.715 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
 
Tại hội nghị, bên cạnh các kết quả đã đạt được, các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận, làm rõ hơn những tồn tại hạn chế và tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác PBGDPL trong 6 tháng cuối năm 2022.
Trên cơ sở kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDP tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và từng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp cần tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:
(i) Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp và các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL.
 
(ii) Tiếp tục đổi mới hình thức PBGDPL, áp dụng các hình thức sinh động, dễ hiểu, chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của Nhân dân; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL.

(iii) Củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức làm công tác PBGDPL, chú trọng tổ chức hội nghị tập huấn gắn với giải đáp pháp luật, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ nòng cốt, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để lực lượng này thực sự phát huy vai trò cầu nối chuyển tải pháp luật đến với Nhân dân. Tăng cường kinh phí cho hoạt động PBGDPL.

(iv) Các cấp, các ngành, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp và chủ động lựa chọn, đề xuất các nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị. UBND các huyện, thị xã thành phố khẩn trương hoàn thành việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện trong tháng 8-2022 để triển khai thực hiện.

(v) Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh khẩn trương hoàn thành, trình duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026”; đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá việc bố trí, sử dụng kinh phí cho công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, PBGDPL theo hướng làm thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của Nhân dân đối với pháp luật, lấy ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác PBGDPL. Để làm tốt công tác này thì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tại tỉnh Thanh Hóa cần phải có sự tìm hiểu về thái độ của người dân đối với pháp luật. Khi tuyên truyền, PBGDPL cần phải giải thích, phân tích cho người dân hiểu rằng pháp luật không chỉ bao gồm các quy định cưỡng chế, thực thi, biện pháp giải quyết tranh chấp, mà còn các quy định về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, khuyến khích sự giao dịch lành mạnh giữa các thành viên trong xã hội vì sự phát triển và bảo đảm trật tự ổn định.
Nhân dịp này 10 tập thể, 10 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: