Liên kết website

Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới

22/11/2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10880/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022”, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 3463/STTTT-TTBCXB ngày 14/11/2022 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh hướng dẫn về công tác tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030. Tuyên truyền chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; vai trò, trách nhiệm và tính chủ động của cá nhân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh, xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, mua bán, bóc lột đối với phụ nữ và trẻ em.

Ngoài ra, các đơn vị cần chú trọng thông tin về các hoạt động tuyền thông, tư vấn và các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khan, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột; những tấm gương điển hình có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: