Liên kết website

Hà Nội tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

17/02/2023

Ngày 16/2/2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Kế hoạch được ban hành nhằn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) đến các tổ chức và Nhân dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và tạo sự đồng thuận của các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân trong và ngoài nước về việc xây dựng chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Phát huy vai trò chủ động của chính quyền thành phố Hà Nội, sự huy động của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp tích cực của các cơ quan Trung ương, địa phương trong nước, doanh nghiệp, nhân dân và toàn xã hội trong xây dựng, hoàn thiện các chính sách đề xuất để hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội ban hành. Đồng thời, động viên, khuyến khích nhân dân, tạo sự tích cực tham gia của toàn xã hội vào công tác xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát việc thi hành pháp luật về Thủ đô nói chung và Luật Thủ đô (sửa đổi) nói riêng.

Kế hoạch cũng hướng tới phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí của Trung ương và Thành phố; trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị Thành phố trong thực hiện truyền thông theo từng chính sách đề xuất xây dựng Luật theo lĩnh vực và quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu nội dung tuyên truyền tập trung vào sự cần thiết, quan điểm, định hướng, mục đích, ý nghĩa của Luật Thủ đô (sửa đổi); sức lan tỏa, tác động xã hội của Luật và các chính sách được đề xuất; sức lan toả, tác động xã hội của Luật Thủ đô (sửa đổi)và các chính sách đề xuất tới xã hội, hệ thống chính trị Trung ương và địa phương cả nước, các cơ quan, ban, ngành thành phố Hà Nội, nhân dân Thủ đô, vùng Thủ đô và cả nước; các sự kiện chính trị, pháp lý, các hoạt động tiêu biểu của Trung ương, Thành phố, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm pháp luật về các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); các nội dung khác có liên quan.
Trong đó cao điểm tuyên truyền Luật được thực hiện trong năm 2023 và năm 2024 (trước, trong và sau thời điểm Quốc hội thông qua dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Kế hoạch xác định cụ thể các hoạt động tuyên truyền tập trung vào dự thảo các chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo từng lĩnh vực cụ thể như chính sách tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô; chính sách nâng cao năng lực tài chính – ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô; chính sách phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô; chính sách xây dựng, phát tr iển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; chính sách phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô; chính sách huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chính sách phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững; chính sách liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng triển khai kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ của Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố phối hợp cũng như trách nhiệm của sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: