Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Nghệ An hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2

15/02/2023

Ngày 08/02/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phấp luật (PBGDPL) tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 142/HĐPH về hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 13 Nghị quyết: Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua 01 Luật: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 03 Nghị quyết: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024; Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan và chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. Trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại các Kỳ họp nêu trên,
 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng) trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực trong các luật, nghị quyết mới được thông qua:
-  Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết được thông qua thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.
- Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến nội dung văn bản luật. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn trực tuyến, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử …); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.
Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng đề nghị sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện:
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan  thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến về nội dung theo hướng dẫn tại Công văn này.
Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thông tin, phổ biến nội dung các luật, Nghị quyết tại Công văn này.
Đài Truyền hình tỉnh Nghệ An, Báo Pháp luật, Báo Nghệ An, các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài để mọi người cùng biết và thực hiện.
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp với ngành Tư pháp rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện việc dạy và học pháp luật đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và các Sở, ngành, đoàn thể có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật liên quan cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung  của các văn bản luật với nội dung và hình thức phù hợp, tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
 Hội đồng trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện kịp thời triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả trong báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 gửi về Sở Tư pháp - trước ngày 20/11/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp./.
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
Các tin đã đưa ngày: