Liên kết website

Quảng Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

06/02/2023

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo Luật PBGDPL; Luật Hoà giải ở cơ sở; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, ngày 18/01/2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-HĐPH thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân; giữ gìn đoàn kết, giảm bớt khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; triển khai có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 và chủ trương, kế hoạch, định hướng của Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành Trung ương trong công tác PBGDPL phù hợp với đặc điểm của địa phương.
Theo Kế hoạch, trong thời gian tới, Quảng Bình sẽ thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Luật PBGDPL, Luật Hòa giải ở cơ sở, các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đã đề ra; tiếp tục tuyên truyền các chương trình, nhiệm vụ về cải cách tư pháp, cải cách hành chính; rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL của tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước; tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” và duy trì mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh; thực hiện Kế hoạch số 1676/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 1376/KH-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh và Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025”; tăng cường tổ chức PBGDPL cho đối tượng đặc thù; triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp liên ngành về công tác PBGDPL đã ký kết giữa các cơ quan, tổ chức; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã....
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: