Liên kết website

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

15/02/2023

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hoà giải ở cơ sở, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan, ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai kịp thời, chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến địa phương.

Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh quy định cụ thể 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xác định cụ thể các cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp thực hiện; thời gian thực hiện nhằm đảm bảo các nội dung khi triển khai được kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ và đạt hiệu quả cao cụ thể gồm: (1) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (2) Công tác hòa giải ở cơ sở; (3) Công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (4) Thực hiện các chương trình truyền thông về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; (5) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (6) Chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; (7) Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức khác và sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (8) Đánh giá, khảo sát, thực hiện chỉ đạo điểm về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (9) Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (10) Kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến pháp luật của Hội đồng. Đồng thời, Kế hoạch quy định trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; phát huy vai trò, trách nhiệm Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Kế hoạch chi tiết năm 2023 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đúng quy định./.
 Hồng Vân
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Các tin đã đưa ngày: