Liên kết website

Hà Tĩnh: Có 208/216 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

22/02/2023

Thực hiện quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 gửi Sở Tư pháp để tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp.

Theo đó trong năm 2022 UBND cấp huyện đã hướng dẫn cấp xã thực hiện việc tự đánh giá, trên cơ sở đó Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện đã xem xét, đánh giá khách quan, công bằng và tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định công nhận các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua tổng hợp từ các huyện, thành phố, thị xã, trong năm 2022, Hà Tĩnh có 209/216 xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Có 07 đơn vị cấp xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do có người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ.

Trong những năm qua công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về cơ bản được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện, đến nay về cơ bản công tác này đã đi vào nề nếp. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tỷ lệ các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm sau cao hơn năm trước./.
Thiều Chiên
Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
Các tin đã đưa ngày: