Liên kết website

Quảng Ninh: Giới thiệu Tài liệu tổng kết 10 năm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

11/04/2023

Thời gian qua, thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả hết sức tích cực không chỉ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, gắn kết giữa xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; qua đó, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống và cần đến trong con mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, đồng thời, tổng kết 10 năm triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và 4 năm thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức biên soạn, hoàn thành Tài liệu tổng kết 10 năm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, xin trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, nhân dân Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung, để ngày càng khẳng định và thấy rõ hơn tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam đã và đang được lan tỏa, thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân./. 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: