Liên kết website

Khánh Hòa: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

11/04/2023

Ngày 31/3/2023, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký ban hành Kế hoạch số 3023/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân gắn với việc phát huy dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch nhấn mạnh, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các nhóm đối tượng, góp phần cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Về hình thức tuyên truyền, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn để lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, hấp dẫn, sáng tạo, thiết thực. Cụ thể, tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các kênh phát thanh, truyền hình, báo; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng để phổ biến, quán triệt chính sách, pháp luật hoặc hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (ngày 9/12/2023), ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (ngày 9/11/2023); thông qua thực tiễn hoạt động cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính…cùng các hình thức phù hợp khác.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật lồng ghép nội dung chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh về nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu, trước ngày 15/4/2023, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này tại đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Thanh tra tỉnh trước ngày 5/12/2023 để tổng hợp.
Hải Dương
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Các tin đã đưa ngày: