Liên kết website

Lào Cai: Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trong quá trình xây dựng VBQPPL

12/04/2023

Ngày 10/4/2023, Sở Tư pháp Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 300 đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là công chức Tư pháp – Hộ tịch.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Thoa, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và đồng chí Nguyễn Lê Hằng, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật đã giới thiệu một số vấn đề về triển khai, tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng xác định chính sách, nội dung chính sách cần truyền thông trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Hội nghị là hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới và để triển khai hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 158 ngày 21/3/2022 triển khai Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

Sau hội nghị này, các báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND cấp xã tổ chức triển khai tốt truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Nguyễn Lê Hằng
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Các tin đã đưa ngày: