Liên kết website

Vĩnh Phúc: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

04/06/2024

Ngày 30/5/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-HĐPH về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của người dân, từ đó chấp hành và tuân thủ nghiêm những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hạn chế, phòng ngừa các vi phạm pháp  luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và quản lý nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Cuộc thi là một trong những điểm nhấn, hoạt động tiêu biểu nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024.
Để tổ chức cuộc thi thành công, Kế hoạch đã đặt ra yêu cầu cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; huy động sự tham gia đông đảo, tích cực của mọi tầng lớp nhân dân; có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức cuộc thi.
Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).
Nội dung thi: Các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Tố cáo; pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những gương điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng…
Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết. Thời gian tổ chức làm bài dự thi từ ngày 20/6/2024 đến ngày 20/9/2024.
Thời gian tổ chức thu bài thi: Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 27/9/2024. Theo đó, ở cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi. Ở cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện, thành phố và Nhân dân cư trú tại địa phương nộp bài về Phòng Tư pháp.
Thời gian tổ chức chấm bài, tổng kết, trao giải cuộc thi: Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 08/11/2024, trong đó:
Từ 01/10/2024 đến 20/10/2024: Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm những bài dự thi của địa phương; báo cáo kết quả tổng kết cuộc thi và lựa chọn 20 bài dự thi chất lượng gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 25/10/2024. Tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ở địa phương.
 Từ 15/10/2024 đến 8/11/2024:  Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký tổ chức chấm thi các bài dự thi của các cơ quan cấp tỉnh; bài dự thi chất lượng của cấp huyện gửi Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh.
Cơ cấu giải thưởng, câu hỏi cuộc thi: Ban hành kèm theo Thể lệ cuộc thi./.
Phan Bích
Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Các tin đã đưa ngày: