Liên kết website

Ninh Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”

10/06/2024

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, thống nhất, hiệu quả, bảo đảm các mục tiêu tại Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”, ngày 27/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án, giai đoạn 2024-2030, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính:
(i) Quán triệt, triển khai Đề án và các văn bản có liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp;
(ii) Thực hiện chỉ đạo điểm: Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn 02 đơn vị cấp xã để thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm; ưu tiên địa bàn có tỷ lệ hòa giải thành thấp hoặc địa bàn có nhiều vướng mắc trong triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các đơn vị cấp xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hoạt động chỉ đạo điểm tập trung vào các nội dung: củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hướng dẫn, tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên phối hợp, hỗ trợ cho tổ hòa giải ở cơ sở; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở; Xây dựng mô hình “cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở”; Hỗ trợ pháp lý, kỹ năng thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp tài sản có giá trị lớn và các vi phạm pháp luật thuộc trường hợp được hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự;
(iii) Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện;
(iv) Xây dựng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở;
(v) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch;
(vi) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hòa giải ở cơ sở;
(vii) Thu hút đội ngũ luật sư, luật gia, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên tham gia, hỗ trợ cho công tác hòa giải; huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở
Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án theo từng năm hoặc theo giai đoạn; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án; Tham mưu sơ kết, tổng kết, khen thưởng và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án.
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật
gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư cấp huyện phối hợp với Phòng Tư pháp cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở; huy động Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, luật gia, luật sư hỗ trợ tổ hòa giải ở cơ sở.
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, xây dựng các tin, bài, chuyên mục thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Đề án, các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình, kết quả hòa giải ở cơ sở.  Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình triển khai thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kết quả công tác hòa giải ở cơ sở; các mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương hòa giải viên giỏi góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng….
Hy vọng, với sự vào cuộc của các sở, ngành, đoàn thể và UBND các cấp trong toàn tỉnh thì công tác hòa giải ở cơ sở sẽ được nâng cao, chất lượng đội ngũ hòa giải viên được tăng cường, đồng thời gia tăng tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở, góp phần bảo đảm trật tự trị an trong cộng đồng dân cư./.
Đinh Quỳnh Mây
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: