Liên kết website

Đồng Nai: Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

03/12/2009

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội để đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nề nếp, có chiều sâu, ngày 30 tháng 11 năm 2009 Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 9782/KH-HĐPH về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010.

Theo Kế hoạch, trong năm 2010, tỉnh Đồng Nai tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các nội dung sau:

-         Các luật mới được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 và thứ 6 thông qua;
-         Các luật về phòng, chống tham nhũng; Luật khiếu nại, tố cáo; Luật quốc tịch, Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Luật đất đai; Luật bảo vệ môi trường; Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật lý lịch tư pháp; Luật bảo hiểm y tế…
-         Các quy định về đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống ma tuý; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; trật tự an toàn giao thông;
-         Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án trong Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn (Chương trình 212)
Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, người lao động, các chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
          Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu hỏi đáp pháp luật, đặc biệt chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng theo Chỉ thị số 17/-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 27-TT/TU ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng về phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Các sở, ngành có trách nhiệm chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở, ngành mình. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của đơn vị.
Các tin đã đưa ngày: