Liên kết website

Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

22/12/2009

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân…ngày 12/12/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của tỉnh Quảng Ngãi.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung cơ bản sau: tổ chức hội nghị cấp tỉnh triển khai phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành; tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tư pháp để cấp phát cho đội ngũ cán bộ Tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua hình thức báo viết, báo điện tử, các chuyên trang, chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi và các phương tiện thông tin đại chúng khác…

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch được quy định:

- Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, có trách nhiệm làm đầu mối triển khai, hướng dẫn, đề xuất các biện pháp và phối hợp với các cơ quan thành viên để thực hiện kế hoạch; phối hợp với Sở Tài Chính để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí nhằm đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể của từng cơ quan, ngành, địa phương.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đơn vị mình, tuyên truyền, vận đồng đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức và nhân dân chấp hành tốt pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội.

Các tin đã đưa ngày: