Liên kết website

Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc Khmer 17/06/2011

Sóc Trăng có tổng số dân gần 1,3 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 29% dân số của tỉnh. Toàn tỉnh có 109 xã, phường, thị trấn trong đó có 29 xã, phường có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer.

Gia Lai: Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 09/06/2011

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể xác định rõ hơn vai trò của mình; chỉ đạo thực hiện tương đối thường xuyên, sâu sát và đạt được những kết quả đáng khích lệ so với năm 2010. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức và đạt được những kết quả sau:

Tiền Giang: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 09/06/2011

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả thực hiện Chương trình 212 trong năm 2011; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác trên với nội dung cụ thể như sau:

Quảng Ninh ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở 08/06/2011

Thực hiện Pháp lệnh số 08/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25/12/1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức và hòa giải ở cơ sở, trong những năm qua hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến đáng kể.

Lạng Sơn: ban hành Kế hoạch tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên 18/05/2011

Để kịp thời trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện công tác PBGDPL; trên cơ sở Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” của Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/5/2011 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2011 08/04/2011

Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 782/CTPH-BTTMTTQ-STP ngày 23/6/2009 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, ngày 28/3/2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-BTTMTTQ-STP về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2011.

Cà Mau: triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 07/04/2011

Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 và Công văn số 801/BTP-PBGDPL ngày 28/02/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai Đề án, ngày 05/4/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015

Thừa Thiên - Huế: Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 23/03/2011

Ngày 17/3/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Chỉ thị số 08/2011/CT-UBND về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật ở Vĩnh Long 23/03/2011

Ngay sau khi Chương trình hành động quốc gia về phổ biến giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 – 2010 được ban hành (Chương trình 212), Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình và chỉ đạo các cơ quan chủ trì đề án thành lập Ban điều hành đề án và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các đề án.

Kế hoạch phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn bán người tại Tây Ninh năm 2011 21/03/2011

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân; chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người. Ngày 14 tháng 03 năm 2011, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch số 288/KH-STP về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn bán người năm 2011 trên địa bàn tỉnh.