Liên kết website

Một số nội dung cơ bản của Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của Cục Trợ giúp pháp lý 30/11/2009


Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật TGPL trong phạm vi toàn quốc, đáp ứng yêu cầu của công tác TGPL trong tình hình mới, thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật TGPL, ngày 25/11/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3425/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của Cục TGPL (Giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)” (sau đây gọi tắt là Đề án).
 

Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác Tư pháp năm 2013 10/11/2009

Ngày 10/01/2013, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2013. Đồng chí Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trưởng, phó Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã tham dự Hội nghị.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới 05/11/2009

       Xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một trong 8 xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Xác định một trong những nhân tố quan trọng là phải vận động, thuyết phục làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng, tạo sự đồng thuận qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung mạnh mẽ cho công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

Một số kết quả trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở Gia Lai 01/01/2009

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, phục vụ nhu cầu công tác nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc, công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.