Liên kết website

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng

12/12/2022

Thực hiện Quyết định số 2039/QĐ-BTP ngày 13/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2022 và năm 2023 và Kế hoạch số 4023/KH-BTP ngày 17/10/2022 về khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 8-9/12/2022, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. Nhằm thu thập các thông tin, số liệu một cách khách quan, đa dạng, từ nhiều góc độ khác nhau về việc triển khai đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại tỉnh Sóc Trăng, thành phần tham gia thảo luận bao gồm cán bộ, công chức tại Ban Dân tộc; Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp; chính quyền địa phương một số huyện, xã; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và người dân, doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng.
Trên tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận tập trung vào những nội dung chính như: (i) Hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; (ii) Những khó khăn, vướng mắc trong quá triển khai đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo các quy định hiện hành và (iii) Đề xuất ý kiến giải pháp đổi mới cách thức đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL về chủ thể; đối tượng phạm vi đánh giá; tiêu chí đánh giá; cách thức thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động đánh giá...
Trên cơ sở ý kiến tại hội thảo này, hội thảo khảo sát tại tỉnh Khánh Hoà, Quảng Ninh và khảo sát qua phiếu tại 03 bộ, ngành và 06 địa phương được lựa chọn đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và triển khai Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trong năm 2023./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
 
Các tin đã đưa ngày: