Liên kết website

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường 02/12/2010

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người học; Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường khi có sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường 02/12/2010

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người học; Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; đồng thời kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường khi có sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, ngày 16 tháng 11 năm 2010 Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010 10/11/2010

Sáng ngày 10/11/2010, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Văn phòng Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010 10/11/2010

Sáng ngày 10/11/2010, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2007-2010. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Văn phòng Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quy định mới về báo cáo viên pháp luật 05/11/2010

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật. Thông tư này có 14 điều, quy định về tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật, thẻ báo cáo viên pháp luật, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật…

Quy định mới về báo cáo viên pháp luật 05/11/2010

Hôm nay, ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về Báo cáo viên pháp luật. Thông tư này có 14 điều, quy định về tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật, thẻ báo cáo viên pháp luật, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật…

Khắc phục hạn chế và bất cập trong phổ biến pháp luật 15/10/2010

Hôm qua – 12/10, tại Cần Thơ, Bộ Tư pháp và Dự án JUDGE phối hợp tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật PBGDPL).

Khắc phục hạn chế và bất cập trong phổ biến pháp luật 15/10/2010

Hôm qua – 12/10, tại Cần Thơ, Bộ Tư pháp và Dự án JUDGE phối hợp tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật PBGDPL).

Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên” 18/08/2010

Ngày 02/8/2010, tại Nghệ An, Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên”.

Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên” 18/08/2010

Ngày 02/8/2010, tại Nghệ An, Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo “Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong học sinh, sinh viên”.