Liên kết website

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách 21/03/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội 21/03/2023

Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết hơn 01 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 136 điểm cầu. Thượng tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên BCHTW Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ TW, Uỷ viên Hội đồng PBGDPLTW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTW cùng dự.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức Phiên họp triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của 17/03/2023

Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) và Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 12/01/ 2022 của Chủ tịch Hội đồng trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trung ương; nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ của Hội đồng các cấp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022; xác định phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng trong năm 2023, Hội đồng trung ương tổ chức Phiên họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương 16/03/2023

Chiều 16/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương, Hội đồng Trung ương đã tổ chức Phiên họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương 15/03/2023

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương vừa ký Quyết định số 14/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023 kiện toàn thành viên Hội đồng này.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2023 15/03/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ký Quyết định 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027 năm 2023 03/03/2023

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2023 tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thông tin dự thảo chính sách, pháp luật, từ đó tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 02/3/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Quyết định số 253/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2023 của Bộ Tư pháp.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được quan tâm, triển khai toàn diện tại Bộ Công Thương 27/02/2023

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được Bộ Công Thương chú trọng triển khai, đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương và Nhân dân.

Cần xây dựng Bộ tiêu chí khung áp dụng đánh giá cho từng hoạt động PBGDPL 20/02/2023

Bộ Tư pháp cho rằng để thực hiện tốt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” cần xây dựng Bộ tiêu chí khung áp dụng đánh giá cho từng hoạt động Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cụ thể gắn với đối tượng, lĩnh vực, vấn đề, thời gian, không gian.

Những kết quả và tác động tích cực qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 17/02/2023

Ngày 15/02/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 45/BC-BTP về tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, qua 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.