Liên kết website

Tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo 19/04/2023

Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo giai đoạn 2023 – 2025".

Truyền thông chính sách trong xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 19/04/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 15/04/2023

Luật Hòa giải ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014. Nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, để từ đó xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, ngày 10/4/2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Quyết định số 527/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác năm 2023 15/04/2023

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, ngày 27/3/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 199/QĐ-BNV ban hành kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023.

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 14/04/2023

Ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023.

100% người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận ít nhất 01 loại hình báo chí thiết yếu vào năm 2025 14/04/2023

Ngày 04/4/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 531/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021 – 2025, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết yếu.

Mức thu lệ phí, phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền quốc gia 13/04/2023

Ngày 13/4/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP). Thông tư này thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư số 20/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

Thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 13/04/2023

Ngày 05/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" (sau đây gọi là Đề án).

Tăng cường phối hợp thực hiện “xóa nghèo” thông tin pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 09/04/2023

Người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 xác định là đối tượng đặc thù. Do đó, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023 07/04/2023

Ngày 06/4/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 83/HD-TLĐ nhằm định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023 trong hệ thống công đoàn. Qua đó nhằm mục đích hướng dẫn thống nhất trong hệ thống công đoàn các nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ; bảo đảm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL tại Nghị quyết 27-NQ/TW; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL để CNVCLĐ dễ tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Tổng Liên đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn; vai trò của các cấp công đoàn, của hệ thống văn phòng, trung tâm, tổ tư vấn pháp luật của hệ thống Công đoàn trong triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL.