Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

07/06/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2018, ngày 05/6/2018, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật khu vực miền Nam tại Thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội thảo. Đại biểu tham dự có đại diện Cục Công tác phía Nam, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, phòng PBGDPL 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Nam và một số phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch của 10 đơn vị cấp xã trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Trên cơ sở Báo cáo tóm tắt về cách tiếp cận và một số nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; định hướng thảo luận của đồng chí chủ trì Hội thảo, các ý kiến đã góp ý, trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quyết định; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn quá trình xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật; hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật trên thực tế. Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về vị trí, vai trò, sự cần thiết của Tủ sách pháp luật truyền thống trong điều kiện các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại đang được ứng dụng ngày càng mạnh mẽ và rộng rãi; sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì tủ sách pháp luật tại những địa bàn đặc biệt khó khăn; có lộ trình phù hợp và triển khai song hành Tủ sách pháp luật truyền thống với Tủ sách pháp luật điện tử cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả tủ sách pháp luật...
Kết luận Hội thảo, đồng chí Đỗ Xuân Lân khẳng định những ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật để trình Thủ tướng Chính phủ.
Các tin đã đưa ngày: